За нас

Почнувајќи од 1994 година континуирано ја остваруваме препознатливата слика на квалитетна и стручна компанија во областа на сервисирање на камиони и сите типови на комерцијални возила.
ИЗУМ 94 има утврдено политика за квалитет заради обезбедување на производите и услугите кои им ги испорачува на клиентите, во целост да ги исполнуваат нивните искажани реални барања и да бидат во согласност со важечките законски прописи и национални и меѓународни стандарди.
Насоченоста кон потребите на  клиентите и задоволството на клиентите од извршената работа се најважните вредности според кои ИЗУМ 94 ја мери и одредува својата вкупна успешност.
Да би се постигнале, одржале и зајакнале тие вредности, ние:

  • вработуваме стручни и амбициозни луѓе кои ќе имаат можности и обврска постојано да се развиваат  и усовршуваат
  • набавуваме најсовремени опрема, инфраструктура и окружување  за пријатна работа
  • негуваме и развиваме  партнерски односи со добавувачите
  • на клиентите им се нудиме оптимални и целосни решенија
  • реализираме решенија кои во целост ги подржуваат барањата и потребите на клиентот
  • Соработуваме и отворени сме кон сите заинтересирани страни
  • Ја  применуваме и подобруваме ефикасноста на  системот за управување со квалитет ISO 9001:2008 и тежнееме кон надминување на висината на тие барања.
ISO-9001:2008